ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ 2561 
  โครงการประกวดออกแบบหน้่าปกสมุควิทยาลัยอาชีวศึกษา 
  อัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่2/2560 
  กระบวนการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  ขอความร่วมมือนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 กรอกแบบสอบถามมาตรการเผชิญปัญหาและฝันผ่าอุปสรรค 
  โครงการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2 ภาคเรียน 2560 
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาค และ การระดมทรัพยากร 
  ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2560 
  กำหนดการ ปฐมนิเทศ นักเรียน ชั้นปวช.1 ปวส.1 ประชุมผู้ปกครอง และ อบรมคุณธรรม 
  การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  27  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/3

1 2 3