054-217101
 
นางศรัณดา ทองทาบวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
 
นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (พลศึกษา)
 
นางสาวจำแรง วงศ์ฟู
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. (หลักสูตรการสอน)
 
นายทศพล วิจารณกรณ์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วท.ม (วิทยาศาสตร์)
 
นางสาวนภษร จุ้ยอินทร์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 
นายณัฐภัทร์ ไชยจักร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
 
นางพีระพรรณ ชัยมณี
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 
นางสาวอรวรรณ คำงาม
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 
นางเสาวนีย์ จิงจู
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 
นายจิรภัทร บัวโอภาส
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
 
นางสาวขวัญใจฐิฏา หน่อวงศ์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
 
นายศุภวิชญ์ ตั้งกิตติเวทย์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คบ. (ภาษาอังกฤษ)
 
นางสาววิภาดา สิทธิกล
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
 
นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 
นายศิลธรรม ชัยมงคล
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราขการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (พลศึกษา)
 
นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
 
นางสาววรรนิษา ศรียา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
 
นางสาวเบญมาศ ศรีเงิน
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
 
นางสาวณัฐนรี โชคชูจันทร์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)
 
นางสาวยลดา ทะนันไชย
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
 
น.ส.เบญจมาภรณ์ บุญทาคำ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (ภาษาจีน)