มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคคลในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
 2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
 4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
 6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรในหน่วยงาน
นางอรุณี ลี้จินดา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายโสภณ คณาดี ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางเสาวนีย์ จิงจู เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาวจีรนันต์ มูลสม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาววาสนา คะวงค์ดอน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาวขนิฐกุล แขนงแก้ว เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสาร
  ประเภทเอกสาร
  วันที่