054-217101

ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วิสัยทัศน์ (VISION)

      สถานศึกษาแห่งการสร้างโอกาส และความเสมอภาคด้านวิชาชีพ สู่วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

 

พันธกิจ (Mission)

  1. สร้างโอกาสโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประกอบอาชีพในโลกยุคใหม่
  2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
  3. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่
  5. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
  6. จัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันภัยคุกคามชีวิตในโลกยุคใหม่

 


ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มี 3 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การหนุนเสริมศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และบูรณาการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหนุนเสริมศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

กลยุทธ์  

1. โครงการสถานศึกษาดิจิทัล (Digital Literay College) ระยะที่ 3 พัฒนาระบบที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากที่สุด

2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่

4. โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน

5. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

6. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

7. โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ยานพาหนะ

8. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา

9. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา

10. โครงการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

11. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

12. โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

13. โครงการจัดซื้อและติดตั้งโซล่าเซลล์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

14. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์
1. โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล ด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจ CYBER"
3. โครงการพัฒนาห้องเรียน Animation สำหรับผู้เรียนมีต้องการจำเป็นพิเศษแบบเรียนร่วม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความพิการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร
5. โครงการมอบทุนการศึกษา
6. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
7. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)
8. โครงการแนะแนวสัญจร
9. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้
10. โครงการการประกวดและแข่งขันด้านวิชาชีพและสิ่งทอ
11. โครงการการนำเสนอและจัดแฟชั่นโชว์
12. โครงการสัมมนาวิชาชีพแฟชั่นและสิ่งทอ
13. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านอาหาร
14. โครงการปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ห้อง 321 322 323
15. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมอาชีวศึกษา ปี 2567 "แต้มสีตีเส้นเล่นดิน" ครั้งที่ 34
16. โครงการทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์โลกศิลปภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
17. โครงการอบรมและศึกษาห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
18. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบัญชี
19. โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบัญชี
20. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการตลาดยุคดิจิทัล
21. โครงการฝึกปฏิบัติการสัมมนาทางการตลาด ระดับ ปวส. แผนกวิชาการตลาด (คนเก่ง ) ประจำปีการศึกษา 1/2567
22. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะวิชาชีพทางการตลาด
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการตลาด (คนเก่ง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
23. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2567
24. โครงการอบรม เรื่อง การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
25. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 541
26. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
27. โครงการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
28. โครงการพัฒนาทักษะการทำงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม
29. โครงการพัฒนาทักษะ IT Games Skill
30. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
31. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
32. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน
      ระหว่างสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และสถานประกอบการ
33. โครงการจัดนิทรรศการประเมินผลวิชาโครงงาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
34. โครงการ Quick Win -DVE
35. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
36. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 653
37. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 653
38. โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร New Meta
39. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงแรม
40. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกราฟฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR
41. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบอีเตอร์แอคทีฟ
42. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2567
43. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
      และทักษะระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
44. โครงการการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปีการศึกษา 2567
45. โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM
46. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2566
47. โครงการทดสอบ V-Net ปีการศึกษา 2566
48. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
49. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
50. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวศึกษา)
51. โครงการจัดทำการวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลทางการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
52. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567
53. โครงการวันตรุษจีน
54. โครงการ English Camp 2024 ปวช.1, ปวส.1
55. โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2567
56. โครงการอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
57. โครงการฝึกจิตสมาธิ ฟังนิทานธรรมะก่อนเรียน
58. โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
59. โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
60. โครงการเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาในด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ
61. โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และประดับแถบ 3 สี 2567
62. โครงการ Day Camp สอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก และพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
63. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
64. โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติด (No Drugs and Self Defense for Gen R)
65. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
66. โครงการอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันการตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ ในวัยรุ่น
67. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
68. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
69. โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
70. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
71. โครงการแผนกสีขาว
72. โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
73. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา แผนกสีขาว/ห้องเรียนสีขาว
      แผนกวิชาการตลาด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
74. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา
75. โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
76. โครงการธุรกิจค้าปลีก จิตอาสา เยาวชน ต้นกล้า แห่งความดี
77. โครงการการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
78. โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
79. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปีการศึกษา 2567
80. โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาที่สร้างชื่อให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปีการศึกษา 2567
81. โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สถานศึกษา ภายใต้นโยบาย LVC PERFACT ปี 2567
82. โครงการมุทิตาจิต จากใจศิษย์ แด่ครูเกษียณ
83. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ และคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2567
84. โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย"
85. โครงการเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567
86. โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินหน่วยงานมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2567
87. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปี 2567
88. โครงการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
89. โครงการพิธีรับใบประกาศนียบัตร (เงินรับฝากวันอำลาสถาบัน)
90. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
91. โครงติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา
92. โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายคุกกี้และเค้กเทศกาลปีใหม่ 2567 (4S Model)
93. โครงการจัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
94. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการแผนการปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
95. โครงการปรับปรุงป้อมยามเป็นธนาคารโรงเรียนระบบดิจิทัล

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และบูรณาการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง


กลยุทธ์
1. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
2. โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ (fix it จิตอาสา)
4. โครงการจิตอาสาเพื่อประชาชน และ To Be Number One
5. โครงการ Miracle Projects "งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง และแนะแนวทางการศึกษาต่อเส้นทางสายอาชีพ ประจำปี 2567"
6. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567
7. โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง)
8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9. โครงการกิจกรรมชมรม ประจำปีงบประมาณ 2567
10. โครงการออมวันนี้ ใช้วันหน้า (ธนาคารโรงเรียน)


ปรัชญาวิทยาลัย

" คุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาชีพ "

(Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.)


อัตลักษณ์ (Identity) : LVC

L = Lustrous Life ชีวิตใส

V = Virtuous Mind ใจสว่าง

C = Civilized Life พลเมืองดี

 

L : Lustrous life ชีวิตใส

     สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติ

V : Virtuous Mind ใจสว่าง

     เป็นผู้มีความใฝ่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ อดทน อดกลั้น กตัญญูกตเวที สุภาพ

C : Civilized life พลเมืองดี

     เป็นผู้มีความระลึกในหน้าที่ รักษาคำพูด ทำงานเป็นทีม มีสัมมาคารวะ
มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  
มีความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กล้าทำในสิ่งถูกต้อง


เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

   “วิชาชีพเด่น”

   Good Career Competency

 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

  1. แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และภาษาที่รื่นรมย์ (Edutainment Land)
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรด้านวิชาชีพและภาษา
  3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน