นางสุวภัทร แต้วัฒนา
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม (วิทยาการจัดการ)
 
นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
 
นางอัญจนา โพธิ์อยู่
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ (เลขานุการ)
 
นางอรุณี ลี้จินดา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ บริหารธุรกิจ (การเลขานุการ)
 
นางสาวอาภัสรา พลละคร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ทษ.บ. (บริหารธุรกิจ)