054-217101
 
นางอรุณี ลี้จินดา
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ บริหารธุรกิจ (การเลขานุการ)
 
นางอัญจนา โพธิ์อยู่
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ (เลขานุการ)
 
นางสุวภัทร แต้วัฒนา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม (วิทยาการจัดการ)
 
นางสาวอาภัสรา พลละคร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ทษ.บ. (บริหารธุรกิจ)