มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  1. มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือ พัฒนาต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
  2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรในหน่วยงาน
นางกัลยา ผลศิริ หัวหน้ากิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
นายทวิทย์ บัวทอง ผู้ช่วยกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
นางสาวจามจุรี จินะการ เจ้าหน้าที่กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
นางสาวศิรินภา หมื่นยศ เจ้าหน้าที่กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
นางสาวปัทมา มีครัว เจ้าหน้าที่กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
นางสาวพรสุดา บุญส่ง เจ้าหน้าที่กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ