054-217101
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  1. มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือ พัฒนาต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
  2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย