054-217101
 
นายเอกพล ไชยพรหม
หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม (วิจิตรศิลป์-ภาพพิมพ์)
 
นายปรานต์ มีนานะ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ (ศิลปศึกษา)
 
นายประดิพัฒน์ วิสาปา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศษ.บ. (ศิลปไทย)