นางสุวภรณ์ ชูโต
ประธานกรรมการ
 
พระครูสิริรัตนโสภิต โสวณฺณสิริ
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 
พระครูสังวรสุตกิจ ญาณสํวโร
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 
นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล
กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
 
นางอัญชิสา หล้าสมศรี
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 
นายกิตติภูมิ นามวงศ์
กรรมการผู้แทนองศ์กรชุมชน
 
นายสมพร วะเท
กรรมการผู้แทนองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นางณัชชา สิทธิไพศาล
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายปุณณสิน มณีนันทน์
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
 
นางสาวกมลทิพย์ ไกรวิทย์หิรัญ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
 
นางปัทมา กฤษณรักษ์
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
 
นายอนุรักษ์ นภาวรรณ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
 
นายชุณกิจ จันทร์สุรินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ แสงแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสาวปรียะจิตต์ ชูนิจธนากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายพนาสิน ธนบดีสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์
กรรมการและเลขานุการ