นางสาวอรฉัตร ปันเงิน
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศษ.บ.(อาชีวศึกษา)
 
นางณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
 
นางสาวปรินทร เขียวอ่อน
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
 
นายอาคม มหาดไทย
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศป.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)