มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
 2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
 4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและอื่น ๆ
 5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
 9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ
บุคลากรในหน่วยงาน
นายนพดล บุญยัง หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายอาคม มหาดไทย ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายพินิจ นครพันธุ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวจามจุรี จินะการ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวอรฉัตร ปันเงิน เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวฉวีวรรณ เสนออาสา เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวปรินทร เขียวอ่อน เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายประดิพัฒน์ วิสาปา เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวกรรณิกา สุนิกุล เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายอาทินันทน์ ชัยยงยศ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายธงชัย วงศ์คำลือ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายอุทิศ สุทาคำ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสุข ปัญญาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสมควร ใจบุญ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสุพัฒน์ จันทร์แสง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายชาติชาย เงินเย็น เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายเทวี สง่ามั่งมูล เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายศิริ เขียนประชา เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสุพจน์ พิละแสน เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสุอิน เปี่ยมเพ็ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวประทับจิต สารสมุทร เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสายเปล วงค์ปัญโญ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาววิชุดา ทามา เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสาร
  ประเภทเอกสาร
  วันที่