054-217101, 054-228024

มีหน้าที่ ส่งเสริม กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ และกิจกรรมสวนะฤษศาสตร์ในโรงเรียน และประสานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย