มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติระเบียบวินัยและข้อบังคับการจัดทำสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษารวมทั้งสวัสดิการและบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา
 2. ให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชา ในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยนขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ป้องกัน ตักเตือน ดูแล และปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาประสานงาน และรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครองทราบ
 5. จัดทำ เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
 6. จัดทำแผนงานโครงการการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเป็นเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา ประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการครูที่ปรึกษา จัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ประสานงานกับครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 8. สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 9. รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลการศึกษาวิชาชีพ การประกอบอาชีพ การให้บริการข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
 10. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
 11. ติดตามผลและรายงานการมีงานทำและการประกอบอาชีพ
 12. งานกองทุนกู้ยืมการศึกษา การจัดหาทุนและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 13. จัดสรร จัดทำ สื่อเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแนะแนว
 14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 15. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
 16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรในหน่วยงาน
นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวอรฉัตร ปันเงิน ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายโสภณ คณาดี เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางอำพร สาระมนต์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวจิราภัค โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวกัลยากร ตุ้ยบุญมา เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวกรรณิกา สุนิกุล เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางจารุณี บุษบงค์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสาร
  ประเภทเอกสาร
  วันที่