054-217101
 
นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (แอนนิเมชัน)
 
 
นางสาวนัฐนรี วงศ์ธิมา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
 
นางสาวรัตนากร อนันทะวัน
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ทล.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
 
นางสาวอาภาพร รอดเจริญ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)