นางสาววาลุกา พิมพะนิตย์
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
ตำแหน่ง ครู ระดับปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและโรงแรม)
 
นางสาวยาใจ โตจริง
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. (จัดการธุรกิจท่องเที่ยว)