054-217101, 054-228024
 
นายจิรวัฒน์ วงกา
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
 
นายกนกกร อินต๊ะรัตน์
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
 
นางสาวยาใจ โตจริง
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. (จัดการธุรกิจท่องเที่ยว)