054-217101

1.อาคาร 1  (อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน
2. อาคาร 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 1)
3. อาคาร 3 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะคหกรรมศาสตร์ 1)
4. อาคาร 4 (อาคารเรียนและปฏิบัติการอาหารและวิชาสามัญ)
5. อาคาร 5 (อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะศิลปกรรม 1)
6. อาคาร 6 (อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 2)
7. อาคาร 7 (อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะศิลปกรรม 2)
8. อาคาร 8 (อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะคหกรรมศาสตร์ 2)
9. อาคาร 9 (อาคารเรียนและปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ )
10. อาคาร 10 (อาคาร 72 ปี)
11. อาคารโรงอาหารและหอประชุม
12. อาคารวิทยบริการ
13. แฟลตพักครู 16 หน่วย หลังที่ 2
14. แฟลตพักครู 14 หน่วย หลังที่ 1
15. บ้านพักผู้อำนวยการ
16. แฟลตพักนักการ 8 หน่วย
17. โรงเตาเผาเซรามิคส์
18. เสาธงชาติ
19. ห้องน้ำนักศึกษาชาย
20. ห้องน้ำนักศึกษาหญิง