ครูกนกกร อินต๊ะรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
 
นางสาวฉวีวรรณ เสนอาสา
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (คหกรรมศาตร์)
 
นางสาวฉัทนา หอมขจร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
กศ.ม (อุสาหกรรมศึกษา)
 
นางสาวจามจุรี จินะการ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ (คหกรรมศาสตร์)
 
นายอาทินันท์ ชัยยงยศ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี