054-217101, 054-228024
 
นางสาวจามจุรี จินะการ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
 
นางสาวฉัทนา หอมขจร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
กศ.ม (อุสาหกรรมศึกษา)
 
นายกนกกร อินต๊ะรัตน์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
 
นางสาวฉวีวรรณ เสนอาสา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (คหกรรมศาตร์)
 
นางสาวอารีย์ ชั่งชัย
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์)
 
นายอาทินันท์ ชัยยงยศ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)