มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 26 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
 5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรในหน่วยงาน
นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพมารตฐานการศึกษา
นางมายูร รัตนบุรุษ ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพมารตฐานการศึกษา
นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพมารตฐานการศึกษา
นายทวิทย์ บัวทอง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพมารตฐานการศึกษา
นางสาวจีรนันต์ มูลสม เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพมารตฐานการศึกษา
นางสาวพรสุดา บุญส่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพมารตฐานการศึกษา
นางสาวมุกระวี เมตตา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพมารตฐานการศึกษา
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสาร
  ประเภทเอกสาร
  วันที่