มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
 2. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
 4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
 5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ฯลฯให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
 6.  รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อ สื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกงานสื่อสารด้วยระบบการจัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 7. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
 8. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติโทรเลขของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
 9.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10.  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
 11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรในหน่วยงาน
นางอัญจนา โพธิ์อยู่ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสุปราณี เจียไพบูลย์ ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป
นางกรกนก อินคำเชื้อ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวเพ็ญศรี สร้อยนาค เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางวิลาวัลย์ หลวงจันทะ เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสาร
  ประเภทเอกสาร
  วันที่