054-217101

ชื่อระบบงาน

วิดีโอสอนการใช้งาน

เอกสารคู่มือ

ระบบสารบรรณ (งานสารบรรณ)  
ระบบสแกนเข้า-ออกวิทยาลัย (ครู) (งานบุคลากร)  
ระบบนักเรียน + ครูที่ปรึกษา (งานครูที่ปรึกษา)  
ระบบปกครอง (งานปกครอง)  
ระบบการสร้างตารางสอนวิชาเช็คชื่อเข้าแถว โฮมรูม
ระบบกิจกรรม (งานกิจกรรม)  
ระบบส่งแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตรฯ)  
ระบบสแกนเข้าชั้นเรียน (ฝ่ายวิชาการ)
ระบบส่งบันทึกหลังสอน (ฝ่ายวิชาการ)  
ระบบจองห้องประชุมจองรถ (ฝ่ายวิชาการ)  
การตั้งค่ารับการแจ้งเตือนผ่าน LINE จากระบบ RMS