054-217101
 
นางภัทราวรรณ สุขพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 
นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. การจัดการ
 
นางสาวกัลยากร ตุ้ยบุญมา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)