นางสาวปรียา ปันธิยะ
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
 
นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)