054-217101

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี

me

นางอัญชนา เหมวงศ์กุล

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา


2545
บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2528
บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)


ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัญชนา เหมวงศ์กุล, บุษบา ครอบครอง. (2560). “ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสถานประกอบการในจังหวัดลำปางต่อระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์”เชียงใหม่, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1.

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ


อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2559). การบัญชีภาษีอากร. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2559). ภาษีเงินได้นิติบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2557). การสอบบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
อัญชนา เหมวงศ์กุล. (2557). ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 32 ปี  


ระดับ ปวส.
3201-2106
การสอบบัญชี
3201-2007
การบัญชีภาษีอากร
3201-2107
สัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ
ระดับ ปริญญาตรี
4201-1010
ปฏิบัติการภาษีอากร