054-217101
ข้อ
ข้อมูล
ที่อยู่ข้อมูล (URL)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน (o1- o6)
O1 แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
O3 อำนาจหน้าที่

ข้อมูลอำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูล O4

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษา (พรบ.)

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562

- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ 2551

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง 30 ส.ค. 2561)

- แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (22 มกราคม 2563)

- แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

- ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558

ระดับปริญญาตรี

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561

- มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

การประชาสัมพันธ์ (o7)

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (o8- o9)

O8

ช่องทางการสอบถามข้อมูล

ข้อมูล O8

O9

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook Page ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

Facebook Page งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน (o10- o12)

O10

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูล 11

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี

การปฏิบัติงาน (o13)

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- งานประชาสัมพันธ์

- งานบริหารทั่วไป

- งานอาคารสถานที่

- งานบัญชี

- งานควบคุมภายใน

- งานการเงิน

- งานพัสดุ

- งานทะเบียน

- งานบุคลากร

ฝ่ายวิชาการ

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

- งานวิทยบริการและห้องสมุด

- งานสื่อการเรียนการสอน

- งานวัดผลและประเมินผล

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

- งานครูที่ปรึกษา

- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

- งานปกครอง

- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- งานประกันคุณภาพมารตฐานการศึกษา

- งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ

- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

- งานวางแผนและงบประมาณ

- งานความร่วมมือ

- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

การให้บริการ (o14- o17)

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูล 14

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูล 15

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูล 16

O17

E-Service

ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน

ระบบลงทะเบียนการฝึกงาน

ระบบคลังข้อมูลผลงาน

ระบบห้องสมุดออนไลน์

ระบบ QR Code แจ้งกลุ่มชั้นเรียน

ระบบจัดการตารางเรียน-สอน

ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา (RSMS2007)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (o18- o20)

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลงบประมาณ

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูล 19

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูล 20

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o21- o24)

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาวัสดุ ช่วงเวลา กันยายน - ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อมูล 23

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อมูล 24

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25- o28)

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล 25

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล 26

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล 27

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูล 28

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o29- o31)

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูล 29

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูล 30

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูล 31

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o32- o33)

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อมูล 32

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูล 33

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (o34- o35)

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อมูล 34

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อมูล 35

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o36- o37)

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อมูล 36

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูล 37

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (o38)

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูล 38

แผนป้องกันการทุจริต (o39- o41)

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อมูล 39

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูล 40

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูล 41

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา (o42- o43)

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูล 42

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูล 43