054-217101
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 • หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
 • วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจของสถานศึกษา
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
 • กำหนดมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของสถานศึกษา
 • วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
 • ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ทํามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดําเนินงาน ตามภารกิจ
 • ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกำหนด
 • ประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
 • รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
 • จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ต่อผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกภาคเรียน
 • เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลดำเนินการ
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสาร
  ประเภทเอกสาร
  วันที่