นางอำพร สาระมนต์
หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
 
นายนพดล บุญยัง
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
วท.บ (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
 
นางสาวกรรณิกา สุนิกุล
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี