054-217101, 054-228024
 
นางอำพร สาระมนต์
หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
 
นายนพดล บุญยัง
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
 
นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุต
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
ค.อ.บ. (ศิลปะอุตสาหกรรม)