มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานกับครู งานและแผนกวิชาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่บ้านเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4. พิจารณาเสนอระเบียบหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ผู้กระทำความผิดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 7. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรในหน่วยงาน
นายณัฐภัทร์ ไชยจักร หัวหน้างานปกครอง
นายศิลธรรม ชัยมงคล ผู้ช่วยงานปกครอง
นางอรนุช ชูพงศ์พันธ์ เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสุปราณี เจียไพบูลย์ เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาววารุกา พิมพะนิตย์ เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวธัญญาพันธ์ พาเคน เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสาร
  ประเภทเอกสาร
  วันที่