มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
 3. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 4. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
 5. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 6. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม
 7. จัดวางระบบและควบคุมใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 8. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรในหน่วยงาน
นายคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ หัวหน้างานพัสดุ
นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร ผู้ช่วยงานพัสดุ
นางสาวฉวีวรรณ เสนอาสา เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางอำพร สาระมนต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวศิรินภา หมื่นยศ เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวยาใจ โตจริง เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางพรพิล ฝั้นคำอ้าย เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาววิชุดา ทามา เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกัญญรัตน์ ใจยาว เจ้าหน้าที่พัสดุ
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสาร
  ประเภทเอกสาร
  วันที่