054-217101, 054-228024
 
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 
นายนรินทร์ มุกดาเนตร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)
 
นายชโลธร โก้สกุล
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)