มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. แนะนำ เผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 2. จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
 6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะการออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน เป็นต้น
 7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10. เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรในหน่วยงาน
นางปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ หัวหน้างานบุคลากร
นางกัญญณัช โท๊ะนาบุตร ผู้ช่วยงานบุคลากร
นางพีระพรรณ ชัยมณี เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นายกนกกร อินต๊ะรัตน์ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวนัฐรนันท์ ศรีภิรมย์ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวอรวรรณ คำงาม เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาววรรนิษา ศรียา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวเบญจมาศ ศรีเงิน เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวปรัชญา มาธา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสาร
  ประเภทเอกสาร
  วันที่