054-217101, 054-228024

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต