ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ สําหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
  การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4) 
  ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 1/2563 
  ประกาศการเปิดรายวิชาปรับพื้นฐาน (จัดการเรียนการสอนแบบออลไลน์) ปีการศึกษา 2563 
  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) 
  เปิดรายวิชาเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 
  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) 
  ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (เรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด) 
มีข้อมูลทั้งหมด  65  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7