ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แบบประเมิณตนเองสำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
  ตารางเวลารับหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1/2563 
  การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  ประกาศการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ สําหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
  การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4) 
  ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 1/2563 
  ประกาศการเปิดรายวิชาปรับพื้นฐาน (จัดการเรียนการสอนแบบออลไลน์) ปีการศึกษา 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  69  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7