ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศการเปิดรายวิชาปรับพื้นฐาน (จัดการเรียนการสอนแบบออลไลน์) ปีการศึกษา 2563 
  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) 
  เปิดรายวิชาเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 
  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) 
  ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (เรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด) 
  ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ขอลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  ตารางนักศึกษาขอเรียนลงเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562  
  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน และ ประวัตินักเรียน นักศึกษา จากเว็ปไซด์ http://std2018.vec.go.th ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ 02 ออนไลน์ 
  เกณฑ์การประเมินรายวิชาโครงการ (การเขียนแผนธุรกิจ โครงการ โครงงาน) 
มีข้อมูลทั้งหมด  61  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7