ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รายละเอียดวิชาปรบพื้นฐาน ระดับ ปวส ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา) 
  ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  ข้อกำหนดการรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 
  ประกาศเรื่องข้อกำหนดการรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
  ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ITE ประเทศสิงคโปร์ 
  ทุนการศึกษา Institute of Technical Education : ITE ประเทศสิงคโปร์ 
  ตัวอย่างการกรอก เอกสารประกอบการมอบตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
  กำหนดการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ซัมเมอร์) ระดับ ปวส. เฉพาะ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ต่างสาขาวิชา 
  ขยายเวลาการรับสมัคร ทุนการศึกษาวิทยาลัยการบินเฉิงตู ประเทศจีน 
  เพลง มาร์ชวิทยาลัย 
มีข้อมูลทั้งหมด  46  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5