ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ ครั้งที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวณผลแบบที่ 2 
   การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมาณผลแบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสก์ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ตู้สูงโล่ง ตู้สูงบานเปิด ตู้เตี้ยโล่ง เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะและเครื่อ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟและจอคอมพิวเตอร์ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องโปรเจคเตอร์ 
   การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โปรแกรมจัดตารางสอน 
มีข้อมูลทั้งหมด  99  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10