ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  สอบราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน 
  การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์ กล้องดิจิตอล 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น) 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  43  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/5

1 2 3 4 5