ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งปม.2559 
  สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูง 
มีข้อมูลทั้งหมด  36  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/4

1 2 3 4