ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ชมรมลูกเสือวิสามัญจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) 
  อบรมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
  โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ  
  ต้อนรับคณะวิจัย “ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยฯ” 
  พิธีเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้น 
  โครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติด ปีที่ 2 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  การประชุมสถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาการตลาด และทำสัญญาฝึกงาน ในสถานประกอบกา 
มีข้อมูลทั้งหมด  624  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>