การลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 170 ครั้ง
 ประกาศ : 01 กรกฏาคม 2563 16:06:35    
30 มิ.ย. 63 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ และประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ สถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีระหว่างสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ สถานประกอบการ พร้อมทั้งได้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2563 และผู้ปกครอง โดยทำสัญญาฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ มีนางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง