แจ้งวันรับประกาศนียบัตร ใบระเบียนผลการเรียน และวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 114 ครั้ง
 ประกาศ : 09 มีนาคม 2563 11:59:11    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอแจ้งกำหนดวันรับประกาศนียบัตร ใบระเบียนผลการเรียน และวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 โดยรับที่ครูที่ปรึกษาเวลา 09.00 – 12.00 น.