พิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ อศจ.ลำปาง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 330 ครั้ง
 ประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2562 17:47:18    
19 พฤศจิกายน 2562 นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนางธีลาพร คงฉิม ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นนักประดิษฐ์นักคิดค้น สร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ เป็นคนกล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางภาครัฐ จำนวน 7 สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีประเภทของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำแนกเป็น 9 ประเภทผลงาน และ 1 องค์ความรู้ รวม 145 ผลงาน และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. 7 ผลงาน ระดับ ปวส. 5 ผลงาน รวม 12 โครงงาน ในพิธีเปิดงานครั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง