วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 607 ครั้ง
 ประกาศ : 30 ตุลาคม 2562 17:58:58    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทผลการเรียนดี และมีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถรับใบสมัครโควตาได้ที่ห้องแนะแนวของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.lampangvc.ac.thส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง