ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 216 ครั้ง
 ประกาศ : 10 กันยายน 2562 15:09:51    
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยนางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) นำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 “เกษียณสุขสันต์ ความผูกพันยังมั่นคง” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ ในปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) เกษียณอายุราชการจำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์รจนา เฉลิมชัย