โครงการอบรมพัฒนาผู้นำเครือข่ายสารวัตรนักเรียน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 243 ครั้ง
 ประกาศ : 06 กันยายน 2562 11:30:20    
3 ก.ย. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเครือข่ายสารวัตรนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ ยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว จัดอบรมฐานความรู้ 5 ด้าน คือ 1.จุดเสี่ยงภายใน และภายนอกสถานศึกษา 2.กฎหมายร้านเกมส์ 3.ภัยสื่อออนไลน์ และการละเมิด 4.พฤติกรรมเสี่ยง 5.การทำงานเป็นทีม ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ป้องกันผู้สูบผู้เสพรายใหม่ ให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่และยาเสพติด