ประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ในระดับจังหวัด)
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 483 ครั้ง
 ประกาศ : 11 กรกฏาคม 2562 10:06:20    
9 ก.ค. 62 นางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และคณะครูเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อรับทราบผลการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและบูรณาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต้านทุจริตในสถานศึกษา จึงได้จัดทำหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในรายวิชาสังคมศึกษาหรือสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(ในระดับจังหวัด) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่