การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 606 ครั้ง
 ประกาศ : 05 กรกฏาคม 2562 13:44:51    
ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ดำเนินงานโดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 สอดคล้องตามแนวนโยบายการจัดการอาชีวศึกษากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และท้องถิ่น ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในงานอาชีพ มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาให้รองรับบริบทการจัดการอาชีวศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ร่วมการประชุม โอกาสนี้นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม มีคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปกรรม ประกอบด้วย ครูประคอง เจนคุณาวัฒน์ สาขาวิชาการบัญชี ครูภักดี ศรีอรุณ สาขาวิชาการตลาด และครูนภดล บุญยัง สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร