ศึกษาดูงานด้านการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 657 ครั้ง
 ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2562 15:11:30    
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2562 โดยประสานความร่วมมือกับ National Kangshan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School, Kaohsiung City ประเทศไต้หวัน มีผู้บริหาร และคณะครูจากสถานศึกษาที่ร่วมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคลำพูน, ผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย, รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และบุคลากรสังกัดหน่วยงานอื่น ซึ่งการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในการจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาในระดับนานาชาติ