Breaking News |  กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานประกวดการเขียนและการวาดภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564       สำนักงานวัฒนธรรมจ.ลป. เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"       พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล       ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์, สมาร์ททีวี 55 นิ้ว, พัดลมโคจร 18 นิ้ว       พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563       กิจกรรมตักบาตรวันพระต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2563       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แท่นตัดกระดาษ       โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์       การตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562

วันเดือนปี ชื่อรางวัล รายละเอียด
2 เม.ย.62  "เยาวชนคเก่ง" รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2562 โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯกรมสมเด็จพระเทพฯ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
17 พ.ค.62 เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expro 2019) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
29 พ.ค.62 ผู้มีความประพฤติดีมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมระดับ ปวส.  และ ระดับ ปวช. คลิกเพื่อดาวน์โหลด
1  ก.ค. 62 ครูดีศรีอาชีวศึกษา และ คนดีศรีอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 ก.ค. 62 รางวัลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 "อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน" ประจำปี 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8 ก.ย.62 รางวัลระดับชาติ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ "ละโว้เกมส์" ครั้งที่ 14 ระหว่างวันทีี่ 1- 8 ก.ย.62 ณ จังหวัดลพบุรี คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 ก.ย.62 รางวัลระดับประเทศ  รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา และ คนดีศรีอาชีวศึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 ก.ย.62 รางวัลระดับประเทศ รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ และรางวัลโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ก.ย.62 รางวัลระดับจังหวัด รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง ผู้ที่ได้รับ นางสาววีรยา  จันทร์แปง คลิกเพื่อดาวน์โหลด
1 พ.ย.62 รางวัลระดับภาค "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี7 cabling contest" ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในระดับชาติต่อ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 62 รางวัลผลการแข่งขันทักษะระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด