Breaking News |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการยุภาภรณ์ เทพจันทร์ และรองผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ       พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึ       ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการยุภาภรณ์ เทพจันทร์ และรองผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉ่ำ       การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง       นิทรรศการและการประเมินผลวิชาโครงการ        โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย       กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)       ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)       คุณครู และนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเข้าพบเอกอัครราชทูตเนปาล เพื่อนำเสนอแบบ ตัดเย็บชุดประจำชาติสำหรับเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ITA / ข้อมูลสาธารณะ
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
 

ชื่อ –สกุล        นายพลฤทธิ์  จินดาหลวง
ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 
ประวัติส่วนตัว            
วัน เดือน ปีเกิด         17  มิถุนายน  2503
ที่อยู่ปัจจุบัน             วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง           
 
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วิทยาลัยโยนก
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (โยธา-ก่อสร้าง)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเทเวศร์
 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 
ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในชีวิต
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง
- รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
- รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน

ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ.                                        ผลงาน, รางวัล
2556         เข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
2555         เกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
2553         เกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทผู้บริหาร จาก สกสค.
2553         เกียรติบัตรครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จาก สกสค.
2552         เข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ – นามสกุล   นายปณิทัต ลี้จินดา
เกิดวันที่  5  กรกฎาคม  2509
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
ประวัติการศึกษา
      พ.ศ.                                   สาขาวิชา
       2541                      กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
       2529                      กศ.บ. ธุรกิจศึกษา (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
       2527                      ปวท. (การบัญชี) สหนครสวรรค์พณิชยการ
 
ประวัติการทำงาน
         พ.ศ.                                  ตำแหน่ง

    2559 – ปัจจุบัน         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
    2557 – 2558            รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
    2552 – 2556            รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
    2550 – 2552            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    2548 – 2549            ช่วยปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
    2533 – 2548            ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 
ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ
     พ.ศ.                                        ผลงาน, รางวัล

     2558                       รางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดลำปาง
     2555                       รางวัล หนึ่งแสนครูดี
     2554                       รางวัล ผู้บริหารดีเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
     2552                       ผู้บริหารดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
     2549                       ครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาการตลาด
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อ – นามสกุล   นางสาววารี  ชีวะเจริญ
เกิดวันที่  16 กันยายน 2508
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
ประวัติการศึกษา
    ระดับการศึกษา                        วุฒิปริญญา      
ปริญญาโท
                     วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                           
ปริญญาโท                     ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต       ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ปริญญาตรี                      ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง

                  
ประวัติการทำงาน
      พ.ศ.                                                            ตำแหน่ง

  2554 – ปัจจุบัน         รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  2554 – 2554            รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  2549 - 2554             ครู / ครูชำนาญการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
  2539 - 2554             อาจารย์ 2 ระดับ 7 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
  2533 - 2539            
อาจารย์ 1 ระดับ 3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์    
  2530 - 2533             อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 จ.ตาก
      


-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ – นามสกุล   นายคติ  ปรีชา
เกิดวันที่  15   มีนาคม 2504
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
ประวัติการศึกษา
      พ.ศ.                            วุฒิปริญญา                                 สาขาวิชา
     2550                  ปริญญาโท                                   บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยลำปาง
     2527                  ปริญญาตรี                                    อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                                   และอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ
     2525                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง           วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรุงเทพฯ
     2523                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                   วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรุงเทพฯ
     2520                  มัธยมศึกษา                                  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ
     2517                  ประถมศึกษา                                 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ นนทบุรี
 
ประวัติการทำงาน
      พ.ศ.                                                ตำแหน่ง
     2557                           รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
     2546                           รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
     2544                           ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
     2542                           ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
     2534                           อาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
     2531                           อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนสารพัดช่างลำปาง
     2527                           อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
 
ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ
     พ.ศ.                                                          ผลงาน, รางวัล
    2555                             ผู้บริหารดีเด่น “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2554 (ครุสภา)
    2554                             ผู้บริหารดีเด่น อาชีวศึกษาลำปาง งานวันครู
    2552                             โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น กีฬาหมากล้อม อาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 9
    2534                             รางวัลครูดีเด่นด้านวัฒนธรรม และครูดีเด่นของครุสภา จังหวัดลำปาง
    2532                             รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์สำเร็จ และสื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ
    2531                             รางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนการสอนดีเด่น ระดับชาติ งานศิลปะหัตกรรม
                                         และทักษะวิชาชีพ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ – นามสกุล    นางดารณี   ขุนโขลนสถาพร
เกิดวันที่   23  กันยายน  2503
ตำแหน่งปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายวิชาการ  
ประวัติการศึกษา
      พ.ศ.                                   สาขาวิชา
       

ประวัติการทำงาน
         พ.ศ.                                  ตำแหน่ง
    2561 – ปัจจุบัน         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายวิชาการ
    2552 – 2558            รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
    2533 – 2547            ครู วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
    2523 - 2533             ครู วิทยาลัยเกษตรกรรมลำพูน
 
ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ
     พ.ศ.                                        ผลงาน, รางวัล
     2551                       ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนในโรงงานร่วมกับบริษัททีเคการ์เม้นท์แม่สอดจำกัด
                                   ได้รางวัล Best of the Best  ระดับชาติ  
     2550                       งานวิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า