Breaking News |  รับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563       โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา       ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)       ร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1       พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2563       ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี       รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และรู้เท่าทันภัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019       งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครบรอบ 83 ปี       1 กันยายน 2563 ครบรอบ 83 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ITA / ข้อมูลสาธารณะ
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  14-09-2563
4 ก.ย. 63 นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนาสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว