Breaking News |   ตารางกำหนดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563        การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563       ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบสอบเพิ่มเติม 1/2563       ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563        ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แจ้งกำหนดการเข้ากลุ่มชั้นเรียนออนไลน์       ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง กำหนดการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบออนไลน์       ประกาศการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ สําหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.       รับมอบหนังสือตามโครงการเดินตามรอยพระราชาฯ       การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  มอบวุฒิบัตรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  05-11-2562
5 พ.ย. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวโอวาทและมอบวุฒิบัตรให้แก่ครูผู้สอน และตัวแทนผู้เรียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Booth Camp (E to E) ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย และผู้ทำงานในสถานประกอบการได้พัฒนาทักษะอาชีพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพได้ ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562 จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ครูผู้สอน ครูชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ, หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Word Press ครูผู้สอน ครูสายรุ้ง ทวีกิตติกร และหลักสูตรต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ ครูผู้สอน ครูทิพย์ภิญญา ผลิดใบ มีคณะผู้บริหารและผู้ดำเนินงานร่วมบันทึกภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว