Breaking News |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563        พีธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง       พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)       รางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับชาติ และรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค       นักศึกษาเข้ารับประทานรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่       มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562       รางวัลการแข่งขันปรุงอาหาร และ แกะสลักระดับนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทำการสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษารอบโควตารับตรง ปีการศึกษา 2563       กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  งานแสดงมุทิตาจิต “เริงลีลาศ แห่งศรัทธา มุทิตา ฟ้า-ชมพู”
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  09-10-2562
30 ก.ย. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “เริงลีลาศ แห่งศรัทธา มุทิตา ฟ้า-ชมพู” จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันที่ภาคภูมิ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยมีผู้อำนวยการสุวภรณ์ ชูโต อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มีนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิต และมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน คือ ครูรจนา เฉลิมชัย, ครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์, ครูกิติยา สันคม, ครูปารย์รวี เรือนบุรี, ครูพรทิพย์ สุวรรณเลิศ, ครูเกษวรางค์ พานประเสริฐ, ครูจิรศักดิ์ คลุมดวง และคุณหมื่น ปัญญาวงศ์ ลูกจ้างประจำ โอกาสนี้นายพลฤทธิ์จินดาหลวง ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ข้าราชการครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง คือ นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, บุคลากรที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 3 คน คือ นางสาวกรรณิกา สุนิกุล ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการออกแบบ, นางสาววิชุดา ทามา และนางสาวกัญญรัตน์
ใจยาว เจ้าหน้าที่พัสดุ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว