Breaking News |  กิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2563       รับการนิเทศติดตามการดำเนินการและมาตรฐานงานลูกเสือวิสามัญ       การประเมินผลและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2       พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปอาชีวศึกษา’63 ครั้งที่ 30       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เชิญชมนิทรรศการศิลปอาชีวศึกษา’63        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ครั้งที่ 1/2563        การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โต๊ะห้องโสตฯ, เก้าอี้ห้องโสตฯ, เก้าอี้วิทยากร        การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ        การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  โครงการอบรมพัฒนาผู้นำเครือข่ายสารวัตรนักเรียน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  06-09-2562
3 ก.ย. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเครือข่ายสารวัตรนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ ยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว จัดอบรมฐานความรู้ 5 ด้าน คือ 1.จุดเสี่ยงภายใน และภายนอกสถานศึกษา 2.กฎหมายร้านเกมส์ 3.ภัยสื่อออนไลน์ และการละเมิด 4.พฤติกรรมเสี่ยง 5.การทำงานเป็นทีม ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ป้องกันผู้สูบผู้เสพรายใหม่ ให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่และยาเสพติด

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว