เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมรับวัสดุ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 94 ครั้ง
 ประกาศ : 23 มีนาคม 2563 11:46:15    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ได้มอบหมายให้นางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการ และครูอรฉัตร ปันเงิน หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมรับวัสดุ เมื่อ 16 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนครจัดทำต้นแบบและจัดหาวัสดุให้แก่สถานศึกษาจำนวน 54 แห่ง ดำเนินการประกอบชิ้นงานหน้ากากอนามัยต่อไป